کتب

محسن جباری, چاپ پانزدهم, دینامیک, پوران پژوهش, تالیف

محسن جباری, چاپ پانزدهم, ارتعاشات مکانیکی, پوران پژوهش, تالیف

محسن جباری
محسن جباری

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^