سایر فعالیت های پژوهشی

Journal of solid Mechanics

محسن جباری
محسن جباری

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^