معرفی

مشخصات فردی

محسن جباری

نام - نام خانوادگی : محسن   جباری

پست الکترونیکی : m_jabbari@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مکانیک- طراحی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : علوم و تحقیقات

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مکانیک- طراحی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : واحد تهران جنوب

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 24

سمت اجرایی در دانشگاه : مدرس

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

محسن جباری
محسن جباری

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^